Eduardo Santos
Folklore II, 2017
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
162 x 180cm

ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours XI, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
180 x 162cm

ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours V, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
180 x 164cm

ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours IX, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
130 x 90cm

ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours VIII, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
180 x 164cm

ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours X, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
130 x 90cm

ARTIST BIO

 Eduardo Santos  Folklore II , 2017 oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board 162 x 180cm  ARTIST BIO

Eduardo Santos
Folklore II, 2017
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
162 x 180cm

ARTIST BIO

 Eduardo Santos  Memories of Colours XI , 2018 oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board 180 x 162cm  ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours XI, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
180 x 162cm

ARTIST BIO

 Eduardo Santos  Memories of Colours V , 2018 oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board 180 x 164cm  ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours V, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
180 x 164cm

ARTIST BIO

 Eduardo Santos  Memories of Colours IX , 2018 oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board 130 x 90cm  ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours IX, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
130 x 90cm

ARTIST BIO

 Eduardo Santos  Memories of Colours VIII , 2018 oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board 180 x 164cm ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours VIII, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
180 x 164cm

ARTIST BIO

 Eduardo Santos  Memories of Colours X , 2018 oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board 130 x 90cm  ARTIST BIO

Eduardo Santos
Memories of Colours X, 2018
oil, acrylic and natural pigment on canvas mounted on board
130 x 90cm

ARTIST BIO